خشک کن های ضد انفجار
خشک کن خلاء

OVENS

ARYASARMAYESH is Producing Oven or Dryers in two types includes Vacuum Ovens and Explosion-Proof Dryers

 

Temperature Range
محفظه های تست دمایی تولید آریا سرمایش قابلیت تامین بازه دمایی از 70- درجه سانتی گراد تا 200+ درجه سانتی گراد را دارا هستند.
 
Sub-Categories

خشک کن های تولید آریا سرمایش دارای دو زیر دسته خشک کن های ضد انفجار و خشک کن های خلاء است.

Sub-Categories

Vacuum Oven

Explosion-Proof Ovens