خیابان تعاونی، خیابان اشتیاق اول، کوچه امیرالمومنین