چمبر های تست دما و رطوبت (کلایمتیک) سایز بزرگ

چمبر های تست دما و رطوبت (کلایمتیک) سایز بزرگ شامل حجم محفظه هزارلیتر به بالا
download.png

چمبرهای سری 1200 لیتری

download.png

چمبرهای سری 1380 لیتری

download1.png

چمبرهای سری 5100 لیتری