چمبر های تست دما و رطوبت (کلایمتیک)

چمبرهای تست دما و رطوبت  (Climatic) تولید شرکت آریاسرمایش در دسته بندی های بزرگ، متوسط، کوچک و ضدانفجار
download-4.png

چمبرهای تست دما و رطوبت سایز کوچک

download.png

چمبرهای تست دما و رطوبت سایز متوسط

download1.png

چمبرهای تست دما و رطوبت سایز بزرگ

medium250-1.jpg

چمبرهای تست دما و رطوبت ضد انفجار