چمبرهای تست دمایی سایز متوسط

چمبرهای تست دمایی تولید شرکت آریاسرمایش با حجم محفظ از 125 لیتر تا 1000 لیتر
download.png

چمبر های سری 400 لیتری

download.png

چمبر های سری560 لیتری

download.png

چمبر های سری 1000 لیتری

at-7004-125.jpg

چمبر های سری 125 لیتری

125lit-1.png

چمبر های سری 150 لیتری

atc-7002-250.jpg

چمبر های سری 250 لیتری