چمبرهای تست دمایی سایز بزرگ

چمبرهای تست دمایی تولید شرکت آریاسرمایش با حجم محفظ 1000 لیتر
download.png

چمبر های سری 1200 لیتری

download.png

چمبرهای سری 1380 لیتری

download1.png

چمبر های سری 5100 لیتری