کامپکت چیلر

چیلرهای فشرده

ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻮﻕ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺁﺭﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ  ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ACC ﻣﺪﻟﻬﺎی  ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﮑﻞ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ACO ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ( +۶٠ – ﺍﻟﯽ ٣۵ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺋﯽ ) ﺩﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ .

١٠٠ ﺍﻟﯽ ١ﺍﻳﻦ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻭﺍﻳﺎی ﭘﻴﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ .
ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻃﻮﺭی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺩﺑﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎﺭﺩ ﻭﺍﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ویژگی های خاص
 • قابلیت نصب روی سازه های متحرک
 • توان کار در دمای محیطی ۳۵- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
 • طراحی فشرده با قابلیت دسترسی به تمام بخش های چیلر
 • خدمات پس از فروش سریع
 • گارانتی ۲۴ ماهه یا ۱۰۰۰ ساعت کارکرد عملیاتی
 • مجهز به پمپ تا فشار ۱۴ بار
 • وایرینگ AWG با استفاده از نخ بندی
 • مجهز به آنتی فریز و سنسورمحیطی
 • سیستم سرد و گرم کننده تابلو برق
 • مجهز به گرم کن مخزن سیال و گرم کن کارتر کمپرسور
 • اتصالات برنجی و استینلس استیل
 • فیلتر استینلس استیل
 • مجهز به فلومترهای چشمی و فلوسوئیچ
 • مجهز به چندین ورودی و خروجی با قابلیت تنظیم دبی
 • مجهز به سیستم دائم کار بودن کمپرسور وبای پس سرد و گرم
 • کنترل دور فن توسط اینورتر
قابلیت های نرم افزاری
 • ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺘﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ / ﺭﻭﺷﻦ
 • ﺳﺮﺩﮐﻨﻨﺪﻩ – ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ – ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﻣﺪ : ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ
 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﺳﻢ ﮔﺮﺍﻑ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯی ﺑﺮ ﺭﻭی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
 • ﻻگ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺩﻳﺘﺎ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﺎ ﻫﺎی ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﭼﻴﻠﺮ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺟﺪﻭﻝ ﺧﻄﺎ
 • ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯی ﺧﻄﺎ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ
 • ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻄﺎی ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﯽ (ﮐﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ)
 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﺤﺮک
 • ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺕ  ﻓﺎﺭﺳﯽ / ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
 • ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻟﻮﮐﺎﻝ ﻭ ﺭﻳﻤﻮﺕ (ﭘﻨﻞ / ﻣﻮﺩﺑﺎﺱ)
 • ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯی ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﯽ
 • ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 • ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻓﺎﺯ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻳﮏ ﺩﮐﻤﻪ
 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺁﻧﺎﻟﻮگ
 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺳﻴﺎﻝ ﻭ ﮔﺎﺯ