چمبر دورانی( سه درجه آزادی )

محفظه تست جهت نصب بر روی میز ۳درجه آزادی )دورانی ۳۶۰ درجه( طراحی گردیده و از لحاظ مقاومت در برابر نیروی گریز
از مرکز ، الزامات فنی الزم دارا بوده از جنس استینلس استیل ۳۱۶L میرور با ضخامت ۵.۱ میلیمتر ساخته شده و دارای
ابعاد مفید ۵۰ سانتیمتر عرض ، ۵۰ سانتیمتر ارتفاع و ۵۰ سانتیمتر عمق می باشد .
کف دستگاه با قابلیت نصب الکتروموتور و سیل )آب بندی کامل( شفت با استفاده از فوم مخصوص طراحی گردیده و قطر
شفت و نقشه الکتروموتور میبایست از جانب کارفرما به شرکت اعالم و اقدامات الزم جهت تاییدیه فنی از لحاظ ابعاد و
شماتیک دستگاه لحاظ گردد

مدل ها

مدل نوع حجم دیتاشیت
AVT 37/26 خلاء ۳۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26
AVT 37/26 Plus خلاء ۵۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26 Plus
AVT 40/50 خلاء ۱۰۱ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50
AVT 40/50 Plus خلاء ۱۵۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50 Plus