چمبر ها تست دما و رطوبت ضد انفجار

چمبر 560 لیتری تست دما و رطوبت ضد انفجار مدل ATC7001-560 EX