چمبرهای تست دمایی ضدانفجار

چمبرهای تست دمایی ضدافنجار محصول شرکت آریاسرمایش پردیسان، این دسته از چمبرها زیر مجموعه ای از چمبرهای تست دمایی هستند که با قابلیت عدم تحریک مواد منفجره و قابل اشتعال محیط امنی برای تست این مواد فراهم می آورند.
download-12.png

چمبر شوک حرارتی آسانسوری 60 لیتری