چمبر های تست دما

چمبرهای تست دما  (Temperature) تولید شرکت آریاسرمایش در دسته بندی های بزرگ، متوسط، کوچک، شوک حرارتی و ضدانفجار
download-4.png

چمبرهای تست دما سایز کوچک

download.png

چمبرهای تست دما سایز متوسط

download1.png

چمبرهای تست دما سایز بزرگ

download-12.png

چمبرهای شوک حرارتی

medium250-1.jpg

چمبرهای تست دما ضد انفجار