خشک کن ضد انفجار

خشک کن (آون) ضدانفجار 80 لیتری مدل ATUA 80/85

خشک کن (آون) ضدانفجار 110 لیتری مدل ATUA 50/55

خشک کن (آون) ضدانفجار 214 لیتری مدل ATUA 60/65

خشک کن (آون) ضدانفجار 700 لیتری مدل ATUA 100/100