یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
5100 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
1650/1500 mm(W) * 1650/2000 mm(D) * 1800/1700 mm(H)
ابعاد داخلی:
1850/1700 mm(W) * 3550/3900 mm(D) * 2460/2360 mm(H)
ابعاد خارجی:
-70 ºC to +180 ºC & -40 ºC to +180 ºC
بازه های دمایی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
چمبرهای تست دمایی با حجم محفظه 5100 لیتری، این سری از چمبرها مخصوص استفاده در تست های دمایی یا حرارتی و برودتی هستند. سیستم کنترل کننده این سری از محصولات متشکل از PLC و HMI می باشد که قابلیت کنترل و پایش از راه دور نیز به آن اضافه گشته است. این سری از چمبرهای 5100 لیتری با توجه به گستردگی تست های مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه ها در مدل های مختفی که در جدول زیر آمده است عرضه می گردد. لازم به ذکر است که چمبرهای عرضه شده قابلیت تامین تمامی دماهای درون گستره دمایی را دارا هستند همچنین منظور از نرخ تغییر دما بر واحد زمان بیشیرین مقداری است که هر مدل توانایی تغییر دما بر واحد زمان را طبق استاندار IEC دارد. این سری ازتولیدات آریاسرمایش قابلیت کنترل و پایش از راه دور را دارا هستند. 


مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate)
AT7001-5100 -70 ºC to +180 ºC  1 ºC/min
AT7005-5100 -70 ºC to +180 ºC 5 ºC/min
AT7010-5100 -70 ºC to +180 ºC 10 ºC/min
AT7015-5100 -70 ºC to +180 ºC 15 ºC/min
AT4001-5100 -40 ºC to +180 ºC 1 ºC/min
AT4005-5100 -40 ºC to +180 ºC 5 ºC/min
AT4010-5100 -40 ºC to +180 ºC 10 ºC/min
AT4015-5100 -40 ºC to +180 ºC 15 ºC/min
download1.png