اتاق تست دما (واک این چمبر)

اتاق ۸۰۰۰ لیتری با قابلیت کنترل رطوبت از ۱۰ %تا ۹۸ %در محدوده دمایی مشخص در جدول پیوست شده و همچنین
کنترل دما بین ۷۰ -درجه سانتیگراد الی ۱۸۰ +درجه سانتیگراد با ریت میانگین ۲ درجه بر دقیقه جهت سرد کننده به صورت
خطی )از دمای ۷۰ +الی ۲۰ -درجه سانتیگراد( و ریت ۲ درجه بر دقیقه برای گرم کننده به صورت خطی )از دمای ۲۰ -الی ۷۰ +
درجه سانتیگراد( و همچنین مطابق با استاندارد ۵-۳-IEC60068 طراحی و در نرم افزار شبیه سازی و سپس تولید میگردد.
این دستگاه مجهز به سه فن سیرکوالتور صنعتی با شفت استنلس استیل و پره رادیال ساخت این شرکت با دور اسمی و
قابل کنترل ۸۰۰ الی ۲۸۰۰ دور بر دقیقه میباشد، شیشه رؤیت ۶ الیه ضد بخار ، هیتر دور درب و هیتر دور شیشه ، روشنائی
داخل به تعداد ۴ عدد و دو پورت سیلیکونی جهت عبور کابل به قطر ۹۵ میلیمتر در سمت راست و دو پورت ۹۵ میلیمتر در
آدرس کارخانه : واقع در جاده آبعلی انتهای بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان اشتیاق اول کوچه ۲
امیر المومنین )ع( پالک ۲۹
سمت چپ دستگاه ، مجهز به پایه ثابت با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر و پایه تفلون قابل ریگالژ جهت تراز کردن دستگاه بر روی زمین
می باشد .

مدل ها

مدل نوع حجم دیتاشیت
ATUA 50/35 ضد انفجار ۶۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/35
ATUA 50/40 ضد انفجار ۸۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/40
ATUA 50/45 ضد انفجار ۹۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/45
AVT 50/55 ضد انفجار ۱۱۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 50/55
ATUA 60/65 ضد انفجار ۲۱۴ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 60/65
AVT 60/85 ضد انفجار ۳۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 60/85
ATUA 70/85 ضد انفجار ۴۱۶ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 70/85
AVT 75/100 ضد انفجار ۷۱۲ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 75/100
ATUA 100/100 ضد انفجار ۱۰۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 100/100