چیلرهای فشرده

ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎی ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻮﻕ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺁﺭﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ  ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ACC ﻣﺪﻟﻬﺎی  ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﮑﻞ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ACO ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ( +۶٠ - ﺍﻟﯽ ٣۵ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺋﯽ ) ﺩﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ . 

١٠٠ ﺍﻟﯽ ١ﺍﻳﻦ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻭﺍﻳﺎی ﭘﻴﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ .
ﺍﻳﻦ ﺳﺮی ﺍﺯ ﭼﻴﻠﺮ ﻫﺎ ﻃﻮﺭی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺩﺑﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎﺭﺩ ﻭﺍﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دو سال گارانتی یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
ده سال خدمات پس از فروش
10 سال خدمات پس از فروش
گارانتی 24 ماه یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
ویژگی های خاص
 • قابلیت نصب روی سازه های متحرک
 • توان کار در دمای محیطی 35- تا 60+ درجه سانتی گراد
 • طراحی فشرده با قابلیت دسترسی به تمام بخش های چیلر
 • خدمات پس از فروش سریع
 • گارانتی 24 ماهه یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
 • مجهز به پمپ تا فشار 14 بار
 • وایرینگ AWG با استفاده از نخ بندی
 • مجهز به آنتی فریز و سنسورمحیطی
 • سیستم سرد و گرم کننده تابلو برق
 • مجهز به گرم کن مخزن سیال و گرم کن کارتر کمپرسور
 • اتصالات برنجی و استینلس استیل
 • فیلتر استینلس استیل
 • مجهز به فلومترهای چشمی و فلوسوئیچ
 • مجهز به چندین ورودی و خروجی با قابلیت تنظیم دبی
 • مجهز به سیستم دائم کار بودن کمپرسور وبای پس سرد و گرم
 • کنترل دور فن توسط اینورتر
قابلیت های نرم افزاری