خشک کن (آون) ضد انفجار

خشک کن های ضد انفجار که با نام آون های ضد انفجار یا آون EX نیز شناخته می شوند، دسته ای از خشک کن ها هستند که به منظور گرم و خشک کردن مواد اشتعال پذیر نظیر مواد منفجره، فرآوره ها نفتی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
خشک های ضد انفجار همانطور که از نام آنها پیداست شرایطی را فراهم می کند تا در آن عملیات حرارت دهی درون محفظه بدون تحریک و جرقه صورت پذیرد و موجب انفجار و اشتعال مواد درون خشک کن نشود.
ده سال خدمات پس از فروش
دو سال گارانتی یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
 

مدل نوع حجم دیتاشیت
ATUA 50/35 ضد انفجار 60 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/35
ATUA 50/40 ضد انفجار 80 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/40
ATUA 50/45 ضد انفجار 90 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/45
AVT 50/55 ضد انفجار 110 لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 50/55
ATUA 60/65 ضد انفجار 214 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 60/65
AVT 60/85 ضد انفجار 300 لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 60/85
ATUA 70/85 ضد انفجار 416 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 70/85
AVT 75/100 ضد انفجار 712 لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 75/100
ATUA 100/100 ضد انفجار 1000 لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 100/100