یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
1000 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
950 mm(W) * 950 mm(D) * 1150 mm(H)
ابعاد داخلی:
1150 mm(W) * 2320 mm(D) * 2100 mm(H)
ابعاد خارجی:
-70 ºC to +180 ºC & -40 ºC to +180 ºC
بازه های دمایی قابل تامین :
20% to 98% (بدون سیستم هوای خشک)
0% to 98% (همراه سیستم هوای خشک)
رطوبت نسبی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
چمبرهای تست دما و رطوبت با حجم محفظه 1000 لیتری، این سری از چمبرها مخصوص استفاده در تست های دما همراه با رطوبت هستند که آن را چمبر آب و وهوایی نیز می نامند. سیستم کنترل کننده این سری از محصولات متشکل از PLC و HMI می باشد که قابلیت کنترل و پایش از راه دور نیز به آن اضافه گشته است. این سری از چمبرهای 1000 لیتری با توجه به گستردگی تست های مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه ها در مدل های مختفی که در جدول زیر آمده است عرضه می گردد. لازم به ذکر است که چمبرهای عرضه شده قابلیت تامین تمامی دماهای درون گستره دمایی را دارا هستند همچنین منظور از نرخ تغییر دما بر واحد زمان بیشیرین مقداری است که هر مدل توانایی تغییر دما بر واحد زمان را طبق استاندار IEC دارد. این سری ازتولیدات آریاسرمایش قابلیت کنترل و پایش از راه دور را دارا هستند. 
این سری از چمبر ها قابلیت تامین رطوبت نسبی در دماهای بالای صفر را از 20 تا 98 درصد و 0 تا 98 درصد به همراه سیستم هوای خشک را دارا است.


مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate)
رطوبت نسبی
ATC7001-1000 -70 ºC to +180 ºC  1 ºC/min  0% to 98%
ATC7005-1000 -70 ºC to +180 ºC 5 ºC/min 0% to 98%
ATC7010-1000 -70 ºC to +180 ºC 10 ºC/min 0% to 98%
ATC7015-1000 -70 ºC to +180 ºC 15 ºC/min 0% to 98%
ATC4001-1000 -40 ºC to +180 ºC 1 ºC/min 0% to 98%
ATC4005-1000 -40 ºC to +180 ºC 5 ºC/min 0% to 98%
ATC4010-1000 -40 ºC to +180 ºC 10 ºC/min 0% to 98%
ATC4015-1000 -40 ºC to +180 ºC 15 ºC/min 0% to 98%
download.png